โปรดทราบ! ขณะนี้ โครงการ ONE DPT
ได้พัฒนาระบบรายงานผักตบชวา version 2.0 แล้วเสร็จพร้อมใช้งานแล้ว


ท่านสามารถเข้าไปใช้งานระบบใหม่ได้ ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 27 พ.ย. 62 เป็นต้นไป
3